Huishoudelijk reglement

Reglement van Inwendige Orde

 1. Dit reglement geldt voor iedereen die zich op het clubterrein bevindt of gebruik maakt van de
  clubaccommodaties. Elke inbreuk op dit reglement kan de uitsluiting of de tijdelijke verwijdering
  van het clubterrein tot gevolg hebben.
 2. Het bestuur duidt de parkeer-, stalling- en ligplaatsen aan voor voertuigen, boten en trailers.
 3. Alle leden en bezoekers worden geacht in hun gedrag, houding of uitlatingen, de zedelijkheid, de
  welvoeglijkheid en de openbare orde in acht nemen. Geweld, drugs, sex, discriminatie of grof
  taalgebruik zijn niet geoorloofd. In het bijzonder wordt benadrukt, dat wie clubmateriaal beschadigt
  of wegneemt hiervan de kosten dient te vergoeden.
 4. In het clublokaal, op de terreinen of in de bootloodsen mogen er geen bedrijvigheden plaatsvinden
  of goederen gestapeld worden die het gevaar voor brand of ongevallen kunnen vergroten of in de
  hand werken.
 5. Het clublokaal, de kleedkamers, de loodsen, het strand en het clubwater dienen volkomen ordelijk
  en schoon gehouden te worden. Alle afval dient in de daartoe voorziene bakken gedeponeerd te
  worden.
 6. Huisdieren zijn toegelaten indien ze aan de lijn worden gehouden.
  Op het strand zijn honden niet toegelaten
 7. Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal van eender welk voorwerp,
  in kleedkamers, leslokaal, in de loodsen of op het clubterrein.
 8. Op de clubplas geldt een algemeen zwemverbod. Ook het gebruik op het water van attributen
  zoals opblaasbare waterspeeltuigen, luchtmatrassen of andere niet-gedefinieerde toestellen is
  verboden. Het dragen van een reddingsvest tijdens het zeilen of surfen is steeds verplicht.
 9. Alle leden worden geacht het privé-karakter van onze club te respecteren. De ingangspoort, die
  met een codesleutel geopend wordt, moet dadelijk na het betreden van het clubterrein gesloten
  worden. Alle sleutels die toegang geven tot het terrein en de lokalen zijn exclusief bestemd voor
  clubleden en mogen niet doorgegeven worden aan niet-leden. Indien de houder van een
  codesleutel in de fout gaat wordt zijn sleutel gedecodeerd of teruggevorderd.
 10. Voor alle onvoorziene gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen, aanvaardt het lid of
  bezoeker het disciplinair gezag van het bestuur.
 11. Het bestuur behoudt zich ten alle tijden het recht voor dit reglement te wijzigen.
  Nieuwe schikkingen worden van kracht vanaf het ogenblik van aanplakken in het clublokaal.
  Zutendaal, 24 februari 2004